Drejtoritë - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Drejtoritë

 

Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Infrastrukturës dhe Territorit

Kontakt:

Tel:

Email:

 

 
 

Drejtoria e Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit të Transportit dhe Infrastrukturës

Kontakt: Thimjo Plaku

Tel:

Email: thimjo.plaku@infrastrakture.gov.al

 

Drejtoria e Programeve të Zhvillimit të Transportit, Infrastrukturës dhe Zhvillimit Urban

Kontakt: Teuta Balili

Tel:

Email: teuta.balili@infrastruktura.gov.al

 

 
 

Drejtoria e Programeve të Zhvillimit në Fushën e Ujësjellës Kanalizimeve dhe Mbetjeve

Kontakt: Lindita Sotiri

Tel:

Email: lindita.sotiri@infrastruktura.gov.al

 

Drejtoria e Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit të Telekomunikacionit dhe Postave

Kontakt: Irena Malolli

Tel:

Email: irena.malolli@infrastruktura.gov.al

 

 
 

Drejtoria e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve në Fushën e Transportit dhe Infrastrukturës

Kontakt:
Tel:
Email:

 

Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Industrisë dhe Energjisë

Kontakt: Armand Reveli

Tel:

Email: armand.reveli@infrastruktura.gov.al

 

 
 

Drejtoria e Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit të Industrisë dhe Energjisë

Kontakt: Gjergji Simaku

Tel:

Email: gjergji.simaku@infrastruktura.gov.al

 

Drejtoria e Programeve të Zhvillimit në Fushën e Energjisë dhe Efiçencën e Energjisë

Kontakt: Agim Bregasi

Tel:

Email: agim.bregasi@infrastruktura.gov.al

 

 
 

Drejtoria e Programeve të Zhvillimit në Fushën e Hidrokarbureve

Kontakt:

Tel:

Email:

 

Drejtoria e Programeve të Zhvillimit në Fushën e Minierave dhe Industrisë

Kontakt: Mehmet Hasalami

Tel:

Email: mehmet.hasalami@infrastruktura.gov.al

 

 
 

Drejtoria e Konceptmit dhe Fizibilitetit të Projekteve të Industrisë dhe Energjisë

Kontakt: Alfred Bundo

Tel:

Email: alfred.bundo@infrastruktura.gov.al

 

Drejtoria e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë në Infrastrukturë dhe Energjisë

Kontakt:

Tel:

Email:

 

 
 

Drejtoria e Programimit, Standartizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator

Kontakt:  Enea Karakaci

Tel:

Email: enea.karakaci@infrastruktura.gov.al

 

Drejtoria e Integrimit, Koordinimit, Marrëveshjeve dhe Asistencës

Kontakt:

Tel:

Email:

 

 
 

Drejtoria e Derregullimit, Lejeve, Licencave dhe Monitorimit

Kontakt: Arben Dhima
Tel:
Email: arben.dhima@infrastruktura.gov.al

 

Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe e Shërbimeve Mbështetëse

Kontakt: Agron Gaxho

Tel:

Email: agron.gaxho@infrastruktura.gov.al

 

 
 

Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar

Kontakt: Enkeleon Topulli
Tel:
Email: enkeleon.topulli@infrastruktura.gov.al

 

Drejtoria e Partneritetit Publik Privat në Fushën e Infrastrukturës dhe Energjisë

Kontakt: Etleva Kondi

Tel:

Email: etleva.kondi@infrastruktura.gov.al

 

 
 

Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve

Kontakt: Edesa Metaj
Tel:
Email: edesa.metaj@infrastruktura.gov.al

Drejtoria e Auditimit

Kontakt:

Tel:

Email: